23 cụm từ tiếng Anh dẫn dắt hay nhất

Giá: 2,200,000 đ

10/1/2017 4:40:19 PM


Lưu tin 1.     It is worth noting that ----> đáng chú ý là

 

2.     It was not by accident that… ----> không phải tình cờ mà…

 

3.     What is more dangerous, .. ----> nguy hiểm hơn là

 

4.     But frankly speaking, .. ----> thành thật mà nói

 

5.     Be affected to a greater or less degree ----> ít nhiều bị ảnh hưởng

 

6.     According to estimation,… ----> theo ước tính,…

 

7.     According to statistics, …. ----> theo thống kê,..

 

8.     According to survey data,.. ---->theo số liệu điều tra,..

 

9.     Viewed from different angles, … ----> nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau

 

10.   In the eyes of domestic and foreign tourists,… ----> trong mắt của du khách trong và ngoài nước.

 

11.   As far as I know,….. ----> theo như tôi được biết,..

 

12.   Not long ago ; ----> cách đâu không lâu

 

13.   More recently, …----> gần đây hơn,….

 

14.   What is mentioning is that… ----> điều đáng nói là ….

 

15.   There is no denial that… ----> không thể chối cải là…

 

16.   To be hard times : ----> trong lúc khó khăn

 

17.   According to a teacher who asked not to be named,.. ----> theo một giáo viên đề nghị giấu tên,…

 

18.   Make best use of : ----> tận dụng tối đa

 

19.   In a little more detail : ----> chi tiết hơn một chút

 

20.   From the other end of the line ----> từ bên kia đầu dây (điện thoại)

 

21.   Doing a bit of fast thinking, he said .. ----> sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói…

 

22.   Keep up with the Joneses ---->  đua đòi

 

23.   I have a feeling that.. ----> tôi có cảm giác rằng…

Ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn

Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông-Đồng Nguyên-Từ Sơn

Điện thoại: 02223.745.725/ 02223.745.726 Hotline: 0973.825.167