Em bán sim trả trước số đẹp

Giá: 1,000,000 đ

9/15/2017 4:31:11 PM


Lưu tin Em bán sim trả trước số đẹp

 
Liên hệ : 01666.49.6789 – 0886.018.777 – Mr.Tú
 
Zalo : 01666.49.6789 – Nguyễn Châu Tú
 
=================================
 
01285.999.666    = 68tr   
 
01226.91.91.91  = 30tr   
 
01269.666.333    = 22tr   
 
0126822.88.99    = 19tr   
 
01245.777.666    = 16tr   
 
0163473.73.73    = 25tr   
 
0121250.6666     = 22tr
 
0126468.5555     = 19tr
 
0121468.5555     = 19tr   
 
0121821.5555     = 19tr   
 
0121832.5555     = 19tr   
 
0121831.5555     = 19tr   
 
0121830.5555     = 19tr   
 
0121820.5555     = 19tr   
 
0121827.5555     = 18tr
 
0121824.5555     = 18tr   
 
0121841.5555     = 16tr   
 
0121842.5555     = 16tr   
 
0121843.5555     = 16tr   
 
0121847.5555     = 16tr   
 
0121849.5555     = 16tr   
 
01284.33.88.66  = 8tr       
 
0122777.88.66    = 8tr       
 
016273.88889     = 8tr       
 
016291.88889     = 9tr       
 
016294.88889     = 7tr       
 
016290.88889     = 8tr
 
016274.88889     = 7tr       
 
016264.88889     = 7tr       
 
016273.88883     = 8tr       
 
016276.88889     = 9tr       
 
016570.88886     = 8tr       
 
016290.88886     = 8tr
 
016320.88886     = 8tr
 
016274.88886     = 7tr       
 
016260.99998     = 7tr       
 
016269.88883     = 7tr
 
016272.88882     = 8tr       
 
016586.88883     = 7tr
 
016271.99998     = 7tr
 
016275.88885     = 7tr       
 
016289.88883     = 6tr       
 
016296.88883     = 6tr
 
016336.88883     = 6tr       
 
016585.88883     = 6tr       
 
016585.88882     = 6tr       
 
0163502.8668     = 2tr500k             
 
0165829.6886     = 2tr       
 
0163552.6886     = 2tr       
 
0163501.6886     = 2tr       
 
0163335.1102     = 1tr600k             
 
0164255.1102     = 1tr600k             
 
096111.7771       = 3tr500k             
 
096131.7779       = 4tr       
 
098111.5550  = 3tr           
 
098119.81.89      = 8tr       
 
098111.5551       = 3tr500k             
 
098111.9990       = 6tr
 
098111.1881       = 11tr
 
0868111.181       = 7tr       
 
098111.6665       = 3tr500k             
 
098111.6660       = 3tr       
 
0988888.543       = 7tr500k
 
098119.7179       = 4tr500k             
 
098111.8881       = 19tr   
 
0982.0123.57      = 3tr       
 
098377.4664       = 750k   
 
096905.3993       = 1tr200k             
 
096287.3993       = 1tr200k             
 
096385.3993       = 1tr200k             
 
096290.3993       = 1tr200k             
 
096320.3993       = 1tr200k             
 
096302.3993       = 1tr200k             
 
096287.9339       = 1tr200k             
 
098.2222.713      = 1tr700k             
 
098.2222.475      = 1tr200k             
 
098.2222.406      = 1tr200k             
 
098.2222.843      = 1tr200k             
 
098.2222.715      = 1tr200k             
 
098.2222.317      = 1tr200k             
 
098.9999.374      = 1tr200k             
 
098.6666.203      = 1tr700k
 
097.6666.572      = 1tr700k             
 
096.5555.637      = 1tr500k             
 
098.5555.210      = 1tr700k             
 
098.5555.042      = 1tr400k             
 
096.7777.661      = 1tr800k             
 
096.7777.917      = 1tr800k             
 
096.7777.598      = 1tr800k             
 
09.7777.6851      = 1tr       
 
098.7777.820      = 2tr200k             
 
097.3333.850      = 2tr200k             
 
096.3333.803      = 1tr600k             
 
0973767.766       = 4tr       
 
096888.7771       = 2tr800k             
 
096368.98.96      = 2tr800k             
 
097878.65.86      = 2tr600k
 
096113.78.68      = 1tr800k             
 
0965777.997       = 4tr600k             
 
098111.9991       = 12tr   
 
0962977.797       = 2tr900k             
 
096558.7997       = 1tr600k             
 
0965650.866       = 1tr600k             
 
096111.6662       = 4tr600k             
 
096884.9997       = 1tr600k             
 
0986711.919       = 2tr600k
 
0962054.078       = 1tr600k             
 
096738.9669       = 1tr900k             
 
096522.7997       = 1tr600k             
 
096522.7887       = 1tr500k             
 
09777.33387       = 2tr200k             
 
096888.7774       = 2tr600k
 
097444.2220       = 1tr200k             
 
09878787.23       = 2tr200k             
 
09691.62262       = 2tr200k             
 
0969.16.17.19     = 2tr200k             
 
096789.3088       = 2tr200k             
 
096259.57.67      = 1tr       
 
09819.16.691      = 1tr600k
 
09819.16.191      = 1tr600k             
 
0969133.113       = 2tr600k             
 
0985311.331       = 2tr600k             
 
0967311.331       = 2tr600k             
 
096948.4884       = 2tr600k             
 
0967211.221       = 2tr600k             
 
0963000.330       = 2tr600k             
 
0967444.774       = 2tr600k             
 
096599.0090       = 2tr600k             
 
096742.4224       = 1tr800k             
 
09656.56.226      = 3tr600k             
 
096886.0660       = 3tr200k             
 
096969.7667       = 3tr500k             
 
096776.3003       = 1tr900k             
 
096688.7227       = 1tr900k             
 
098668.00.77      = 2tr900k             
 
096776.0220       = 2tr600k             
 
096565.0880       = 2tr600k
 
096776.3113       = 2tr600k             
 
096767.3993       = 3tr200k             
 
096868.0550       = 2tr600k             
 
096776.5115       = 2tr900k             
 
096868.7117       = 2tr600k             
 
096446.5225       = 1tr900k                             
 
096776.4554       = 1tr900k             
 
098778.2442       = 1tr900k             
 
096446.4004       = 1tr900k             
 
096930.0330       = 2tr600k             
 
0981113.799       = 3tr       
 
0981111.884       = 2tr600k             
 
0981111.387       = 2tr600k             
 
0981111.891       = 2tr600k             
 
0981111.691       = 2tr600k             
 
0981111.727       = 2tr600k             
 
0981111.722       = 2tr600k             
 
0981111.785       = 2tr600k             
 
0981111.790       = 2tr600k             
 
0981111.791       = 2tr600k             
 
0981111.384       = 2tr600k             
 
0961111.044       = 2tr600k             
 
0961111.775       = 2tr600k             
 
0961111.815       = 2tr600k             
 
0961111.484       = 2tr600k
 
096116.9196       = 4tr600k             
 
0961.1661.89      = 2tr300k             
 
0971007.707       = 2tr200k             
 
0971.0000.12      = 2tr600k             
 
097100.8880       = 2tr200k
 
096111.2224       = 2tr600k             
 
098111.0368       = 2tr200k
 
0981997.688       = 2tr600k             
 
097100.5505       = 1tr600k             
 
097100.9368       = 1tr600k
 
097100.9886       = 1tr600k             
 
098105.65.68      = 1tr600k             
 
098106.1886       = 1tr600k             
 
098101.2568       = 5tr200k             
 
098102.2001       = 1tr600k             
 
098321.2992       = 1tr600k             
 
097143.9669       = 1tr600k
 
096965.2003       = 1tr600k             
 
097139.9119       = 1tr600k             
 
09810678.86       = 1tr200k             
 
09810000.71       = 1tr900k             
 
09810000.73       = 1tr900k             
 
09810000.74       = 1tr900k             
 
09810000.75       = 1tr900k             
 
09810000.42       = 1tr900k             
 
09810000.43       = 1tr900k             
 
09810000.45       = 1tr900k             
 
09810000.46       = 1tr900k             
 
09810000.48       = 1tr900k             
 
09810000.49       = 1tr900k             
 
09810000.14       = 1tr900k
 
09810000.15       = 1tr900k             
 
09810000.17       = 1tr900k             
 
09810000.21       = 1tr900k             
 
09810000.23       = 1tr900k             
 
09810000.31       = 1tr900k             
 
09810000.32       = 1tr900k             
 
09810000.34       = 1tr900k             
 
09810000.35       = 1tr900k             
 
09810000.37       = 1tr900k             
 
09810000.40       = 2tr500k             
 
09810000.51       = 1tr900k             
 
09810000.52       = 1tr900k             
 
09810000.53       = 1tr900k             
 
09810000.54       = 1tr900k             
 
09810000.56       = 1tr900k             
 
09810000.58       = 1tr900k             
 
09810000.59       = 1tr900k             
 
09810000.61       = 1tr900k             
 
09810000.62       = 1tr900k             
 
09810000.64       = 1tr900k             
 
09810000.65       = 1tr900k             
 
09810000.84       = 1tr900k             
 
09810000.85       = 1tr900k             
 
09810000.87       = 1tr900k             
 
09810000.91       = 2tr500k             
 
09810000.95       = 2tr500k             
 
09810000.97       = 2tr500k
 
0968209.779       = 2tr200k
 
0977350.686       = 2tr200k
 
096472.8688       = 2tr200k
 
096132.1980       = 2tr200k
 
097142.2006       = 1tr500k
 
097140.2005       = 1tr500k
 
097140.2003       = 1tr500k
 
0981000.337       = 1tr200k
 
0981000.576       = 1tr200k
 
0981000.577       = 1tr200k
 
0981000.569       = 1tr200k
 
0981000.565       = 1tr200k
 
098762.3030       = 1tr500k
 
0971111.719       = 2tr500k
 
098155.1511       = 2tr500k
 
09860.13457       = 2tr500k
 
086821.2989       = 2tr500k
 
086821.2898       = 2tr500k
 
08685.67368       = 2tr500k
 
08685.67379       = 2tr500k
 
08685.67357       = 2tr500k
 
08691999.86       = 2tr500k
 
0869199.869       = 1tr200k
 
08691981.69       = 1tr200k
 
08691995.89       = 900k
 
08691995.96       = 1tr200k
 
0869123.992       = 900k
 
0869123.998       = 1tr600k
 
0869123.078       = 2tr500k
 
0869158.178       = 1tr600k
 
0869195.929       = 900k
 
0869195.998       = 900k
 
0869199.161       = 900k
 
0869155.898       = 900k
 
0869156.176       = 1tr600k
 
0869177.137       = 800k   
 
0869123.393       = 800k   
 
0869191.838       = 800k   
 
0869166.356       = 1tr200k
 
08691993.96       = 1tr200k
 
08691993.31       = 800k   
 
0869.155.189      = 800k   
 
0869.15.6818      = 800k   
 
0869.191.589      = 800k   
 
0869.199.355      = 800k   
 
0869.199.550      = 800k   
 
0869.15.50.15 = 800k       
 
0869.155.122      = 800k   
 
0869.15.9838      = 800k   
 
0869.166.228      = 800k   
 
0869.155.022      = 800k   
 
0869.199.659      = 800k   
 
0869.166.885      = 800k   
 
0869.166.955      = 800k   
 
0869.177.883      = 800k   
 
0972.96.2299      = 2tr200k
 
09.6886.1952      = 800k   
 
0986.99.4004      = 800k   
 
097295.6662       = 800k   
 
0987.07.1958      = 800k
 
0969749559         = 800k   
 
0969.656.997      = 800k   
 
 
0969.559.266      = 900k
****************************
 
 
Liên hệ : 01666.49.6789 – 0886.018.777 – Mr.Tú
 
Zalo : 01666.49.6789 – Nguyễn Châu Tú