Từ vựng tiếng Anh về các kiểu tóc

Giá: 1,490,000 đ

10/7/2017 6:40:54 PM


Lưu tin - Bob – /bɑːb/: tóc ngắn

- Braid – /breɪd/: tóc tết đuôi sam

- Braids – /breɪdz/: tóc tết 2 bên

- Bangs – /bæŋz/: tóc mái

- Bun – /bʌn/: tóc búi

- Curly – /ˈkɝː.li/: tóc xoăn

- Layered hair – /ˈleɪ.ɚ her/: tóc tỉa nhiều tầng

- Shoulder- length – /ˈʃoʊl.dɚˌleŋθ/: tóc dài ngang vai

- Straight hair – /streɪt. her/: tóc thẳng

- Ponytail – /ˈpoʊ.ni.teɪl/: tóc đuôi ngựa

- Pigtails – /ˈpɪɡ.teɪlz/: tóc buộc 2 bên

- Long – wavy – /lɑːŋ.ˈweɪ.vi/: tóc dài gợn sóng

- Perm – /pɝːm/: tóc uốn quăn

- Crew cut – /kruː. kʌt/: tóc cắt gọn

- Clean-shaven – /kliːn.ˈʃeɪ.vən/: mặt nhẵn nhụi (sau khi cạo râu)

- Stubble – /ˈstʌb.əl/: râu lởm chởm

- Shaved head – /ˈʃeɪ.vən:.hed/: đầu cạo trọc

- Mustache – /ˈmʌs.tæʃ/: ria mép

- Bald head – /bɑːld.hed/: hói đầu

- Beard – /bɪrd/: râu

- Receding hairline – /rɪˌsiː.dɪŋˈher.laɪn/: đầu đinh

- Sideburns – /ˈsaɪd.bɝːnz/: tóc mai dài

- Goatee – /ˈɡoʊ.tiː/: râu cằm

- Flattop – /ˈflæt.tɑːp/: tóc dựng trên đỉnh đầu, 2 bên cạo trọc

- Spiky –  /ˈspaɪ.ki/: tóc dựng

- Long hair – /lɑːŋ.her/: tóc dài

- Dreadlocks – /ˈdred.lɑːks/ = Dreads – /dredz/: tóc tết thành các bím nhỏ

Ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn 
Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông-Đồng Nguyên-Từ Sơn 
Điện thoại: 02223.745.725/ 02223.745.726 Hotline: 0973.825.167