TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/21/2017 3:59:35 AM


Kệ viết - NO168 VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 25,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 11:02:41 AM

Lưu tin


Kệ viết - NO174 VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 34,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:59:08 AM

Lưu tin


Kệ viết - NO172 VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 31,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:56:31 AM

Lưu tin


Kệ viết - NO170 VIỆT NAM

VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63   ...

Giá: 32,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:54:23 AM

Lưu tin


Kệ viết - NO170 VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 32,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:53:20 AM

Lưu tin


Bàn cắt giấy A3

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 300,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:49:43 AM

Lưu tin


Bàn cắt giấy A4

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 250,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:47:24 AM

Lưu tin


Cắt keo 7F VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 21,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:44:52 AM

Lưu tin


Cắt keo 6F VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 17,500 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:42:55 AM

Lưu tin


Cắt keo 5F VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 15,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:40:48 AM

Lưu tin


Cắt keo để bàn đại 2004 VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 38,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:15:16 AM

Lưu tin


Cắt keo để bàn lớn 2002 VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 32,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:12:37 AM

Lưu tin


Cắt keo văn phòng trung VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 14,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:10:54 AM

Lưu tin


Cắt keo văn phòng nhỏ VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 12,500 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:09:25 AM

Lưu tin


Màng PE ĐÀI LOAN

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 125,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:03:55 AM

Lưu tin


Băng keo 2 mặt 4.8F - D ĐÀI LOAN

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 12,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 10:01:17 AM

Lưu tin


Băng keo 2 mặt 2.4F - D ĐÀI LOAN

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 6,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 9:59:03 AM

Lưu tin


Băng keo 2 mặt 1.2F - D ĐÀI LOAN

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 3,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 9:57:11 AM

Lưu tin


Băng keo 2 mặt 0,5F ĐÀI LOAN

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 1,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 9:54:28 AM

Lưu tin


Băng keo giấy nhăn 4.8F ĐÀI LOAN

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 19,500 đ

Toàn quốc
9/21/2016 9:51:50 AM

Lưu tin